Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡಾನ್ 1.3 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ತೊಪಿ ದವರ್ಲಿ!

ಆಸ್ರೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ 9 ಕೊರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂಡರ್‌ಸನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಮಿಕ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡಾನ್, ರಾಮ್ ವಿಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿ......

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ರಾಕುಂಕ್ `ರಕ್ಷಾ ಬಂಧ್`, `ಅಯರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್`

`ಅಯರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್` ಸಾಹೆತ್ ಹಾತಾಕ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬುತಾಂವ್ ಧಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೊಡಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾತಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.....

ಗಲ್ಫ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ್, `ಜಿಜಿಯಾ` ಸುಂಕ್ ವ ತಲ್ವಾರಿಕ್ ಗಳೊ...?!

ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೊಸುಲ್ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಾಕಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತವಾದಿಂಚೆ ಧೊಶಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್....

ಹಾಂಗಾಚೆ 6 ಹಜಾರ್ ಜಣ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಇರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ

ಸುನ್ನಿ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿಂನಿ ಇರಾಕಾಚೆ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಶಿಯಾ ಪರ್ಜಾ.......

ಸಲಹಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ

ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂನಿ  ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಿನಾ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾ......

 

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

John Suares, Talapady

vodlim vodlim iskola, igorzo bandanv thari amcho dublo christhanv lok kashtani jiyetha. pideni mortha, dusryanchi seva karthanv. amcha lokachi parva karinanv,

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • Avitha Pinto

  Happy Birthday

  Avitha Pinto

  From: vinod w pinto, dubai . taccode

 • Denzil D Almeida

  Happy Birthday

  Denzil D Almeida

  From: Konkani Milan Media Network, Dubai/Puttur

 • melwyn d sa

  Happy Birthday

  melwyn d sa

  From: jeevan kishore, mogarnad

 • Benjamin  Lilly

  Anniversary

  Benjamin Lilly

  From: Chris D Souza, Puttur

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಘಡಿತಾಂ; ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಫ್ತರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲೊವ್ನ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಘೋಷಣಾಂ ಉಲೊ......

`ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಸಂಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್` -ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಕೊಣೆಂಗೀ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂಕ್ ಆರೋಪಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆನ್ಂಚ್ ಚೆಡುಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ......

ಮಲೇಷ್ಯಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ, `ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬೊಕ್ಸ್` ಸರ್ಕಾರಾ ಅಧೀನ್ ಕೆಲೊ

200 ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ರೈಲ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡೋನೆಟ್‌ಸ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಹಾಡ್ನ್, ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾರ್ಕೀವಾಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ನಿರ್ಜೀವ್.....

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ದೆವಾದೀನ್ ವಿಕ್ಟರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚುಂಕ್, ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಆಪ್ಣಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಕ್.....

`ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಫ್ರೆಸರಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ......` -ಸೈಂಟ್ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್

`ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಕಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್  ಹಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಜಾಲ್......

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಧೊಶಿ; ವಾಮಂಜೂರ್ ಪಿಯು ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್

`ಹೊ ಮನಿಸ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್.....

ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಪರಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ!

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್........

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

`ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್` ಸಿನೆಮಾಕ್ ಭಾರತಾಚೊ `ಮೋಗ್ಲಿ`

ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ `ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್` ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್  ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೋಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಚಲೊವ್ನ್, ಅಕೇರಿಕ್ ಮೈಸೂರ್‌ಚ್ಯಾ ಮಾಹುತಾಚೊ ಪೂತ್ ಸಾಬು ದಸ್ತಗೀರ್......


ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜರ್ಮನಿ ಪಂಗಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಜಿಕ್ಲೊ

24 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪರತ್ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್, ಖೆಳಾಚ್ಯಾ 113ವ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂತ್ ಮಾರಿಯೋ ಗೊಯೆಟ್ಜೆ ಹಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಕ್....

Dunes Hotel Apartments - Dubai

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ಗುಜ್ರಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್

ದಾಳ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ * ದಾಳಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಾಗ್ಳೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೀಟ್, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉಕಡ್.
* ತಿಕೆಸಾಲ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಧಾಡಾಯ್....

ಮಟನ್ ಖೀಮಾ ಲಿವರ್ ಮಸಾಲಾ

ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಖೀಮಾ, ಲಿವರ್, ಮೀಟ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬೊಶಿ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡ್. ಲೊಸುಣ್, ಮಿರಿಂ, ಜಿರೆಂ, ಲೋಂಗ್, ಆಲೆಂ, ತಿಕೆಸಾಲ್, ಗಂಧ್ ವಾಟುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್.......

ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಅಚರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ `ನಯಾಗಾರಾ ಫೋಲ್ಸ್`

ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ನೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ತೀನ್ ಮಾಳಿಯಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಟ್ವೊಣ್ ಧರ್ಣಿ ಪೊಂದಾ ಬಾಂಧ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತೀನ್ ಸುರಂಗ್ ರಚುನ್ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ನೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಚಿ ಗೋಲಾಕಾರ್ ದಾರಾಂ......

ಜೆಜು ತುಕಾ ಕೊಣೆ ದುಃಖಯ್ಲೆಂ?

ದೆವಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ವ್ಹಡ್ ಭುಜವ್ಣೆನ್ ಭರ್ಲೊ: ಮ್ಹಜೆ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಚೆ ತರ್ಬೆತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ರಾಕೊವ್ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಸರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್.....

Khain PropertiesKhain Properties

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Green PalaceGreen Palace

Northern Sky CityNorthern Sky City

Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND
Apartments In Kulshekar
Apartments In Kulshekar

Fortuna EngineeringFortuna Engineering

ProvidenceProvidence

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Udupi TodayUdupi Today

kemmannu.comkemmannu.com

Our Well Wishers

Picture