Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

ಸಿಸರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!

ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಶೆಹರಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸೊರಾಜತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಿಸರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತಿಣೆಂ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊವ್ನ್.....

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ

1930 ಥಾವ್ನ್ 1941 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸುವಾತೆಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್‌ಚಂದ್ರ ಬೋಸಾನ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೇಬಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕಾರ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್.......

ಗಲ್ಫ್

`ಲುಲು` ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಿಕ್ಲೊ

`ಅಬುಧಾಬಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್` ಹಾಚ್ಯಾ  15 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಕ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಭಾರತೀಯ್.....

ಯು.ಎ.ಇ.ಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಶೆಂಭೊರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಯು.ಎ.ಇ.ಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಸರೋಸರ್ 1,300 ಜೀವ್ಘಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್, ತಾಂತುಂ 100 ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್  ಭಾರತೀಯ್.....

ಸಲಹಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ

ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂನಿ  ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಿನಾ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾ......

 

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

Lancy Pinto Nayak, Kuwait

ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್, ಬಾಹ್ರೆನ್ ಹಾಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಪರ್ಭಿ ಪಾಟೊಂವ್ನ್, "ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್" ಮ್ಹಣ್ ಆಭಿಮಾನಾನ್ ... ಆಭಿನಂದನ್ ಪಾಟೆಯ್ತಾ. ಹೊ ತಾಕಾ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ಗೌರವ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆನಿ ಆಭಿಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ತಾಚ್ಯಾ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ವೋಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾವೊ.
ಬೋವ್ ಉಣೆ ಮಾಲ್ಗಾಡೆ , ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರೆಯ್ತೆಲೆ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್.
ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತಾಚೊ ಪೊರ್ನೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ . ತಾಣೆಂ "ಕಷ್ಟ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವ್ಗ್ಯಾಂತ್, ಆಡ್ಸೊಂವ್ನ್ , ಝುಜೊಂವ್ನ್ ಆನ್ಭವ್ ಜೊಡ್ಲಾ. ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಡ್ಸಾತಾನಾ ವ್ಹ ಖಂಚಾಯ್ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮನ್ ಮೊಡ್ತಾನಾ ವ್ಹ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್ಮಾತ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ... ಲಿಖ್ಣಿ ಬಂಧ್ ಕರುಂನ್ ಮೌನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪೇಶನ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕುರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ದುರ್ದೇಶಾ.
ಪುಣ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಝುಜೊಂವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ. ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ನಿರಂತರಿ. ಕೊಣಾಕ್ ರುಚೊಂ ವ್ಹ ದೊಸುಂ ಪುಣ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೊಂಕೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಚ್ಚ್. ತೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್.
ತೊ ಜಾಣಾಂ ಖಂಚಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತೆಂ? ಆಸಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ತೊ ತಾಕೊಡೆಚೊ . ತೊ ಜಾಣಾಂ ಆಕಾಡೆ ಆನಿ ದೊರೆ ಕಶೆ ಉತ್ರೊಂವ್ನ್ "ಜಯ್ತ್" ಜೊಡ್ಚೆಂ. ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಆವ್ವಾಲ್ ತಸೆಂ ಹಾಸೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ವ್ಯಂಗಾಚಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್.
ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಬರೊಂಕ್ ಕುರ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಟ್ಟುನ್ , ಕೊಲಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡುಂನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾ. ಹೊ ತಾಚೊ ವೊರ್ತೊ ಗೂಣ್.
ಆಜೂನೀ ತಾಚಿ ಉಮೆದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾ , ಬಾವೊಂಕ್ ನಾ ತಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಹ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಖುಶಾಲ್ಭಾರಿತ್ , ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಆಶಾದಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ.ಸರ್ವ್ ಆಧುರಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ.
ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ . ಬಾಹ್ರೆನ್ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಪರ್ಭಿ ಪಾಟೆಯ್ತಾಂ.

ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • Avitha Pinto

  Happy Birthday

  Avitha Pinto

  From: vinod w pinto, dubai . taccode

 • Denzil D Almeida

  Happy Birthday

  Denzil D Almeida

  From: Konkani Milan Media Network, Dubai/Puttur

 • melwyn d sa

  Happy Birthday

  melwyn d sa

  From: jeevan kishore, mogarnad

 • Benjamin  Lilly

  Anniversary

  Benjamin Lilly

  From: Chris D Souza, Puttur

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

ಕುಂಭಕೋಣಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್; 10 ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷಾ

2014, ಜುಲಾಯ್ 10 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 94 ಜಣ್ ಜಿವಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ.   ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟು 21 ಜಣಾಂ ವಿರೋಧ್......

50ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘರಾಂ ಗುಡ್ಯಾ ಪೊಂದಾ ಪೂರ್ನ್ ಗೆಲಿಂ!

ಪೂನಾಚ್ಯಾ ಅಂಬೆಗಾಂವ್ ಮಾಲಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ವ್ಹಡ್ ಗುಡೊ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಾ. ಮಾತಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡ್ ಫಾತೊರ್‌ಯೀ ಲೊಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಪವಾರ್ ಹಾಣೆಂ......

ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊರ್ಪರೇಟರಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಮೇರಿಹಿಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಸ್ತೊ  ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಮೇಯರ್ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ, ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್, ಹೆರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್....

ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ `ಸ್ಪೈಸ್` ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಫುಟ್ಲೆಂ!

ನಾಗರಾಜ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫುಟ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಭಿತರ್ ಧಾಟ್ ಧುಂವೊರ್ ಉಟ್ಲಾ....

ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ?

ಪಂಜಿಮೊಗರುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕೊಪ್ಪಳಚಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ (32) ಆನಿ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಫಕೀರಯ್ಯ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ಜುಲಾಯ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಬುಧ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ  ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ......

`ರ್ಯಾಗಿಂಗ್` ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣೆನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ಸುಪ್ರೀತಾಚೊ ಮಾಮ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆವಯ್ ತೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಕ್ ಸೆಜಾರಾ ವಚೊನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಘರಾ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ......

ನಿಷೇಧಿತ್ ರಾನಾಂತ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 21 ಇಂಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ

`ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್` ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ಪೀಟರ್ ವ್ಯಾನ್‌ಜೀಮೆಟ್ (42) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಸೆರ್ವೊನ್ ಒಟ್ಟು 14 ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಥಾವ್ನ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ರಾನಾಂತ್.....

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಶೂಟರ್ ನಂಬರ್ ವನ್

10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಆನಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸುರ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಕೇರಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್......


ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಖೆಳ್; ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಭಾರತಾಕ್ ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ 48 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಜಡಾಯ್ ಉಕೊಲ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂಜಿತಾ ಕುಮುಚಂ ಹಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಜಿಕೊನ್ ಭಾರತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ.....

Dunes Hotel Apartments - Dubai

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ಕುರುಕ್ಕು (ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣ್)

* ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಾಸ್ವಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್. * ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಯ್ದಾನಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ನಾತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಘಟ್ ಉರಾನಾಶೆಂ ಹಳ್ತ್ ಕರ್....

ಗುಜ್ರಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್

ದಾಳ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ * ದಾಳಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಾಗ್ಳೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೀಟ್, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉಕಡ್.
* ತಿಕೆಸಾಲ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಧಾಡಾಯ್....

ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಅಚರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ `ನಯಾಗಾರಾ ಫೋಲ್ಸ್`

ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ನೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ತೀನ್ ಮಾಳಿಯಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಟ್ವೊಣ್ ಧರ್ಣಿ ಪೊಂದಾ ಬಾಂಧ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತೀನ್ ಸುರಂಗ್ ರಚುನ್ ಉದ್ಕಾ ಪಡ್ನೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆರ್ಸ್ಯಾಚಿ ಗೋಲಾಕಾರ್ ದಾರಾಂ......

ಜೆಜು ತುಕಾ ಕೊಣೆ ದುಃಖಯ್ಲೆಂ?

ದೆವಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ವ್ಹಡ್ ಭುಜವ್ಣೆನ್ ಭರ್ಲೊ: ಮ್ಹಜೆ ನೊವಿಶಿಯೆಟಿಚೆ ತರ್ಬೆತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ರಾಕೊವ್ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಸರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್.....

Khain PropertiesKhain Properties

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Green PalaceGreen Palace

Northern Sky CityNorthern Sky City

Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND
Apartments In Kulshekar
Apartments In Kulshekar

Fortuna EngineeringFortuna Engineering

ProvidenceProvidence

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Udupi TodayUdupi Today

kemmannu.comkemmannu.com

Our Well Wishers

Picture