Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಪೆಟ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ!

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸೊನ್, ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸೊನ್, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 60 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭಾಡೆಂ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಇತ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸೊಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜ್ನೆರ್......

ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ `ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್` ಕರುಂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದೇಶ್!

ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್‌ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಬುಗಡ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಳೆಕಡ್ಚ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ.....

ಗಲ್ಫ್

`ಐಸಿಸ್` ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಗಳೆ ಕಾತರ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡ್ಲೆ

ಇರಾಕಾಂತ್ ಐಸಿಸ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಫೌಜೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುರ್ದಿಶ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಹ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಸಂಹಾರ್......

ಕುವೈಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ 25 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೆಝಿರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ!

ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಎಜಿಪ್ತ್‌ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾಕೆಲ್ಯಾ  ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.....

ಸಲಹಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ

ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂನಿ  ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಿನಾ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾ......

 

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

Wilfred Rodrigues, Udupi

Janavahini was been killed by its directors and Udayavani s Gautham Pai. Now why you all say dont read Udayavani... Where is the Janavahini directors who work for Christian community? Dear Fr. Martis dont alone struggle because even you all struggle the human faced tigers in our christianity are with Uduayavani.... Enjoy church life and guide people to be peacefull beasts... not to revoult against these...

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • RAKESH  NANDITHA REBELLO

  Anniversary

  RAKESH NANDITHA REBELLO

  From: SURAJ PRESILLA REBELLO, PUTTUR

 • Dear Fr.Prakash

  Happy Birthday

  Dear Fr.Prakash

  From: St.Joachim ward people,, Bondel,Mangalore

 • carol daphnie lewis

  Happy Birthday

  carol daphnie lewis

  From: jeevan kishore, mogarnad

 • shanthi.r,pereira

  Happy Birthday

  shanthi.r,pereira

  From: Rinisha smitha pereira, mangalore

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

ಎಕಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ 7 ಇಡ್ಲ್ಯೊ, ಬಿಲ್ಲ್ 10 ರುಪಯ್ ಮಾತ್ರ್!

ಹಾಂವೆಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಲಾಭ್ ಜಾತಾ.  ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದವರ್ನ್....

ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕಯ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ!

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಸೆಚಾ ರಾತಿಂ ಅಛಾನಕ್ ಉಟೊನ್ ಬೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕಯ್ ಅಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹರ್ಧೆಂ ಬೊಡೊವ್ನ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಯ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ನಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್....

ಮೈತ್ರಿಯಾಚೊ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ ಘೊವ್ ಆಯ್ಲೊ?!

2004ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ, ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ದೊಗಾಂಯ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈತ್ರಿಯಾ 2 ಲಾಕ್.......

ಪುತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆರೋಪ್; ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಕ್ ನೊಟೀಸ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ!

ಸಿನೆಮಾ ನಟಿ ಮೈತ್ರಿಯಾ ಗೌಡ ಹಿಣೆಂ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ವಿರೋಧ್  ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಮೊಸಾಚೊ ದೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಘಂಟೆ ತಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಯಿಲ್ಲಿ.......

ಪಿಯೊನಾಚಿ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಿ!

ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ನಾಂವಾಚೊ ಪಿಯೊನ್, 1983 ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮೊಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ 6 ವೊರಾರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ....

ಕಣ್ಣೂರಾಂತ್ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ; ಕೇರಳ ಬಂದ್

ಕಣ್ಣೂರ್‌ಚ್ಯಾ ಕಬಿರೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡ್ಚೊ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಕೆಲಿ ಮನೋಜ್ (37) ಆನಿ  ತಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕದಿರೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ವಾಟೆರ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಬೊಂಬ್ ಫುಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ.....

ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕರೆಂಟಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ `ಸೂರ್ಯರೈತ` ಯೆವ್ಜಣ್

10 ಕಿಲೊ ವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆನಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಗ್ಭಗ್ 10ಲಾಕ್ ರಪಯ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂತುಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 30 ಪ್ರತಿಶತ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ 60 ಪ್ರತಿಶತ್ ದಿತಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ.....

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

ಹೊಲಿವುಡಾಚೊ `ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್` ರೊಬಿನ್ ವಿಲ್ಯಮ್ಸಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

`ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಈಷ್ಟ್‌ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ಚ್ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ...` ಮ್ಹಣೊನ್ ರೊಬಿನಾಚಿ......


ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಧ್ವಜಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೊಟೀಸ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಧ್ವಜಾಚೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ವಾಪಾರ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿಧಾನ್‌ಸಭಾ ಕಟ್ವೊಣಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪೋಸ್ಟರ್.....

Dunes Hotel Apartments - Dubai

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ಕುರುಕ್ಕು (ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣ್)

* ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಾಸ್ವಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್. * ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಯ್ದಾನಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ನಾತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಘಟ್ ಉರಾನಾಶೆಂ ಹಳ್ತ್ ಕರ್....

ಗುಜ್ರಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್

ದಾಳ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ * ದಾಳಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಾಗ್ಳೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೀಟ್, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉಕಡ್.
* ತಿಕೆಸಾಲ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಧಾಡಾಯ್....

ಸಾಹಿತ್ಯ್

`ಇಬೋಲಾ` ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ನಿವಾರ್ ದೆವಾ...

ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಾಚೆ ಲೋಕ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ತೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಪಾಕೆಯೀ ಖಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಯ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಪಿಡಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ......

ಭಾರತಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ...!

ಸಾಧಾರಣ್ 75% ಮ್ಹೆಳೆಂ ತ್ಯಾ ನಂಯ್ತ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ನಂಯ್ಚಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾತ್, ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಧುತಾತ್, ಗೊರ್ವಾಂ, ಮ್ಹೊಶಿಂಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾತ್. (ತೆಂ ಚಿತ್ರ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ)...

Khain PropertiesKhain Properties

Reliable GroupReliable Group

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Northern Sky CityNorthern Sky City

Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND
Apartments In Kulshekar
Apartments In Kulshekar

Fortuna EngineeringFortuna Engineering

ProvidenceProvidence

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Matha DevelopersMatha Developers

Udupi TodayUdupi Today

kemmannu.comkemmannu.com

Our Well Wishers

Picture