Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC
 • ದುಬಾಯಿಂತ್ ಎಕಾ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ದೋನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

  ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ `ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್`, ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್...

 • ಮಾಯ್ 9: ದುಬಾಯಿಂತ್ `ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ನಾಯ್ಟ್` ಸಂಗೀತ್-ಫೊಕಣಾಂ-ಜಾದೂ-ನಾಚ್....

  ಸಾಫಾ ಪಾರ್ಕ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ `ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್` ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ......

 • ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಂತ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ

  ಆತಾಂ ಪಿಡೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಐಸಿಯುಂತ್ ದವರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಆಸಾ, ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್......

 • ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡ್ಲೆ

  ವೃತ್ತೆನ್ ಬೇಸ್ ಜಂಪರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ವಿನ್ಸ್ ರಫೆಟ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಡ್ ಫ್ಯೂಗನ್ ಬ್ರೋಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ೮೨೮ ಮೀಟರ್ ಊಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕ್ಲಾ ಉಡೊನ್......

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

ಫೊರಿನಾಂತ್ ಗಿಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ ಭಾರತಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ!

ದ್ಹೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಮುಳಾಚೊ 63 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ, ಬೊತ್ಲಿಚೆಂ ಧಾಂಕ್ಣೆಂ ಗಿಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಧಾಂಕ್ಣ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ.....

ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಘಟ್ ಕೊಂವ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲಿ!

ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಾಕೀ ಘಟ್ ಕೊಂವ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ವಸ್ತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಶಸ್ತ್ರ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತಾನಾ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸಾ.....

ಗಲ್ಫ್

ಸೌದಿಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಊಂಚಾಯೆಚೆಂ ಕಟ್ವೊಣ್!

ಪ್ರಸ್ತುತ್ 828 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬುರ್ಜ್ ಟವರ್ ಊಂಚಾಯೆಚೆಂ ಕಟ್ವೊಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1000 ಮೀಟರ್ ಊಂಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ `ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್` ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಕ್....

ಸೌದಿಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮೋಡ್ನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜುಲ್ಮಾನ್

ಸೌದಿ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಖಾತಿಫ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ 23 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೊಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ.  ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಠಾಣ್ಯಾಕ್....

ಸಲಹಾ

ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಳ್, ಪುರಾಸಣ್... ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್?

ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಪಾಲಕ್, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್, ಕಣ್ಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊಲಿ ಫ್ಲವರ್, ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಕುವಾಳೊ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಆನಿ ರಾಜ್ಮಾ, ಮೂಗ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ದಾಳಿ ಖಾಯ್ಜೆ.....

ಚಡಿತ್>>

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸೊ

ತುಂ ಕೋಣ್...?!!!

ಪುತಾ... ತುವೆಂ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ಜಾಯ್... ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್!!!

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

sujith, Abhudhabi

amee yedhols vidhansabhenth mr J R Lobo amcha christhav padtheenn paratheenedh karn aa but central electionak karnataka thavn ek sat christavank dhevyeth asulle atha dheevna next time mhelthlee umhedh rakya

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • Avina Sharal Dmello

  Happy Birthday

  Avina Sharal Dmello

  From: Anup, Venoor

 • VALERIAN MORAS

  Happy Birthday

  VALERIAN MORAS

  From: LIDIA MIRANDA, ISAREL

 • FR ANIL DCOSTA

  Happy Birthday

  FR ANIL DCOSTA

  From: LIDIA MIRANDA, ISAREL

 • ANVIL PINTO

  Happy Birthday

  ANVIL PINTO

  From: wilfred pinto, israel

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

75 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಆಜಿ ನಾತಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ತಾ!

ಹಿಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಆಜಿ, ಸಿ.ಎನ್. ಗಂಗಾದೇವಿಕ್ ಆತಾಂ 75 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ವೋಕ್ಲ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್, ಕಾನ್ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪೆನ್ನ್ ಧರ್ಚಿ ಸಕತ್‌ಯೀ ಹಿಕಾ....

ಕಲಾಂಗ್ಣಾಂತ್ `ಜಿಳ್ಮಿಳ್ಚಿಂ ತಾರಾಂ` ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶಿಬಿರ್

ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ವ ನಾಟಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿತಲೆ. ಹಾಂತುಂ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ......

ಶೃಂಗೇರಿ ಶೂಟೌಟ್; ಎಎನ್‌ಎಫ್ ಪೊಲಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಝ್

ಶೃಂಗೇರಿ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟಾಂತ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಎನ್‌ಎಫ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ನಿಷ್ಠುರ್ ರಿತಿರ್ ಕಬೀರ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ....

ಫ್ರಿಜ್ಜ್ ಫುಟೊನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತರ್ಲಿ

ಮೃತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮೈಸೂರ್‌ಚೊ ದಿವಾನ್ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ನರಸಿಂಹಚಾರ್ ಹಾಚಿ ನಾತ್ ಎಂ.ಎ. ಯದುಗಿರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು (73) ಮ್ಹಣ್ ಒಳೊಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಹಿಣೆಂ ದೂಧ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ......

ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ

ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿರ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂ ಸವೆಂ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ೨೦ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಿಷ್ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್.....

ತೇಗ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ದಿಯಕೊನಾಂನಿ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ 72 ಯಾಜಕ್, ತೆಗೀ ದಿಯಕೊನಾಂಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್‌ಪಣಾನ್ ಅರ್ವಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಜೊನ್ ಪಿಂಟೊ....

ಕಬೀರ್ ಹತ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತ್; ಸುಕ್ರಾರಾ ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್

ಕಬೀರಾಕ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರಕರಣ್ ಸಿಬಿಐ ತನ್ಖೆಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್ `ಕಬೀರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮಂಚ್` ಆನಿ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಐ ಎಕ್ವೊಟಾನ್.....

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

ಮನಿಷಾಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್

ಕೊಯಿರಾಲಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಪರತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಶಾಯೀ ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾರ್....


ಮಾಲ್ಘಡಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನಂದಾ ಆನಿ ನಾ

ನಂದಾ, 1950ವೆರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ `ಜಗ್ಗು` ಸಿನೆಮಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. `ತೂಫಾನ್ ಔರ್ ದಿಯಾ`, `ಜಬ್ ಜಬ್ ಫೂಲ್ ಖಿಲೆ`, `ಗುಮ್ನಾಮ್`, `ತೀನ್ ದೇವಿಯಾಂ`......

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಪಕೋಡಾ

* ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫುಟೊವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾರ್. * ತಾಕಾ ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಲಿಂಬ್ಯಾರೋಸ್, ಕನ್ಪಿರೆ ಭಾಜಿ ಭರ್ಸುನ್, ಕೊರ್ನ್ ಫ್ಲಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸಿ. * ಎಕಾ ಗೂಂಡ್, ರೂಂದ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ತೇಲ್ ತಾಪೊವ್ನ್.....

ದುದಿಯಾಚೊ ಸುಪ್

ಗೂಂಡ್ ನೊನ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಲೊಣಿ ತಾಪೊವ್ನ್, ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ಚಾಳ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಾಜ್. ಆತಾಂ ದುದ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಘಾಲ್ನ್, ಚಾಳ್ನ್ ಪರತ್ ತೀನ್ ಚಾರ್  ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡ್......

ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಸ್ಖ್ ಧಾಡ್ !!

ಆದ್ವೆಂತಾಚೊ ವೇಳ್-ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತೊ ಕೂಪಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೊ, ಜೆಜು ಉಟೊಂವ್ನ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರೀ "ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಸ್ಖ್" ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ
ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ , ಜಾಯ್ತಿಂ ಗೆಲಿಂ......

ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ....

ಜಿವಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್ . ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪುನ್ , ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ.....

Konkani Milan

Khain PropertiesKhain Properties

Reliable GroupReliable Group

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Green PalaceGreen Palace

Northern Sky City
Northern Sky City
Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND

Fortuna EngineeringFortuna Engineering

Shalimar LiverpoolShalimar Liverpool

Ace DevelopersAce Developers

Space -Dream RealizersSpace -Dream Realizers

Gaavn MozoGaavn Mozo

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Matha DevelopersMatha Developers

Our Well Wishers

Picture