Welcome to Konkani Milan
Matha Developers
Shantha Krishan Merit Freight Systems Co. LLC

ದೇಶ್ / ವಿದೇಶ್

ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಉಂಬೊಳ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಾಕೀ ಲೋ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ವೇಗಾನ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಶಿಂಕ್ ಮೆಶಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್......

ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಗೊರೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ!

ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದುಬಾವಾನ್ ಪಳೆತಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಪುತಾಚೊ ರಂಗ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ... ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್‌ಯೀ ಗೊರ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ .....

ಗಲ್ಫ್

ದೋಹಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೊ; ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಕತಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಬಂಧಡ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ತಾನಾ `ಕತಾರ್ ಐಡಿ ಪ್ರತಿ` ಧಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ......

ದುಬಾಯಿಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ!

ಕ್ಲಾಸಿ ಮಧೆಂ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಟಿಚೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್  ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಚೋವ್ಗ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೊ ಹಾತ್, ಭುಜ್, ಆನಿ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಸದ್ದ್ಯಕ್ ಚೆರ್ಕೊ......

ಸಲಹಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ

ಅಶೆಂ ಆಸೊನ್‌ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂನಿ  ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಕುಡಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಿನಾ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚಿ ಪಿಡಾ......

 

 

ಚಡಿತ್>>

ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ / ಕಲಾ

ರೊಸಾಚೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊವಿಯೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ...

ಚಡಿತ್>>

ಅಭಿಪ್ರಾಯ್

naveen kulshekar, mangalore

Sarkem sanglam bispanim, monthi festak fulam hadchi rivaj aichi kalchi noi ani ti pokot Mangllurant mat noi videxanim zoim amche konknni lok vavrun asat te poreant hem fest achoronn kortat, bhurgim fulam vhortat ani mayek maan kortat. Ami zaiteo khuxalaio bhogunk zaito duddu piddear kortanv toch duddu kiteak ami urovn gorjevontank dinvk nozo?

ಚಡಿತ್>>

ಶುಬಾಶಾಯ್

 • sunil casius pasanha

  Happy Birthday

  sunil casius pasanha

  From: jeevan kishore, mogarnad

 • Sweedal.D.Souza

  Happy Birthday

  Sweedal.D.Souza

  From: walter D.Souza, Abu Dhabi/Ammembal

 • Janevia Sharol Dsouza

  Happy Birthday

  Janevia Sharol Dsouza

  From: Walter Pinto, Belthangady

 • Vincent Prakash D Souza

  Happy Birthday

  Vincent Prakash D Souza

  From: Alwyn D Souza Catholic Sabha Kasaragod Unit, Narampady, Kasaragod

ಚಡಿತ್>>

ಶ್ರದ್ಹಾಂಜಲಿ

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

Pascal Fernandes (56), Moodubelle

From: konkani milan, mangalore


ಚಡಿತ್>>

ವಿಶೇಷ / ಮಾ೦ಯ್ ಗಾ೦ವ್ ಖಬ್ರೊ

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಕೀಡ್!

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಚಪಾತಿ, ಚೆಟ್ಣಿ ಆನಿ ಸ್ಟೂ ಕಡಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೀಡ್.....

 

ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಎಡಪದವುಚ್ಯಾ ಮಿಜಾರ್‌ಚೊ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವೊರಾರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ವಾಟೆರ್ ಬೈಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ಫರಾರ್......

ಘೊವಾ ವಿರೋಧ್ ಫಟ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಚೆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಝ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆದೇಶ್

ಪತಿಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಘೊವ್ ಗುರುರಾಜ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಂಜಿತಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ........

ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ `ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್` ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಶಾಳ್; ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಗೇರಾ ಮಾಸ್ತೆರ್!

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಆಗೇರಾ.......

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ `ಹಾಸ್ಕುಳೆ` ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ಲೊ

`ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ` ತರ್ಫೆನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ `ಹಾಸ್ಕುಳೆ` - ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ಲೊ......

ಅನಾಥ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ದುಡು ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಧರ್ನ್, ಸೊಡ್ಲೆಂ

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಚೆಂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊನ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆ ಅನಾಥ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಚೆ  ನೀಜ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಆಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂನಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ದುಡು.....

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ 23 ಲಾಕಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಧರ್ಲೆಂ

ಆರೋಪ್ಯಾನ್ ವೋಚ್, ಖೆಳ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್, ಪೆನ್ನಾಚೆಂ ರಿಫೀಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಗ್, ಕೀಚೈನ್, ಮೆಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್, ಝಿಪ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸರಿಯಾಂಚಾ ರುಪಾರ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ.....

ಖೆಳ್/ ಮನೋರ೦ಜನ್

ಹೊಲಿವುಡಾಚೊ `ಕೊಮೆಡಿ ಕಿಂಗ್` ರೊಬಿನ್ ವಿಲ್ಯಮ್ಸಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

`ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಈಷ್ಟ್‌ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ಚ್ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ...` ಮ್ಹಣೊನ್ ರೊಬಿನಾಚಿ......


ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಧ್ವಜಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾವತಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನೊಟೀಸ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಧ್ವಜಾಚೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ವಾಪಾರ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿಧಾನ್‌ಸಭಾ ಕಟ್ವೊಣಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪೋಸ್ಟರ್.....

Dunes Hotel Apartments - Dubai

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್

ಕುರುಕ್ಕು (ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣ್)

* ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸಾಸ್ವಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್. * ಅನ್ಯೇಕಾ ಅಯ್ದಾನಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ನಾತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಘಟ್ ಉರಾನಾಶೆಂ ಹಳ್ತ್ ಕರ್....

ಗುಜ್ರಾತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ್

ದಾಳ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ * ದಾಳಿಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಾಗ್ಳೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೀಟ್, ಹಳ್ದಿಪಿಟೊ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉಕಡ್.
* ತಿಕೆಸಾಲ್ ಆನಿ ಲೊಸುಣ್ ಧಾಡಾಯ್....

ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೊ ದೈವಿಕ್ ಥಳ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ

ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗುಡೊ ಆಸೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಕ್ರೀಸ್ತಿ.......

ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನೊ... ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬಾಳಾಂನೊ|
ಸರ್ವಯ್ ಆಮಿ ಲಾಗಿಂ ಸರುಂಯಾಂ.......

Khain PropertiesKhain Properties

Reliable GroupReliable Group

Zoe Heights, MoodbidriZoe Heights, Moodbidri

Northern Sky CityNorthern Sky City

Al Raien Metallic Const. IND
Al Raien Metallic Const. IND
Apartments In Kulshekar
Apartments In Kulshekar

Fortuna EngineeringFortuna Engineering

ProvidenceProvidence

DunesDunes

Shanta KrishnaShanta Krishna

Matha DevelopersMatha Developers

Udupi TodayUdupi Today

kemmannu.comkemmannu.com

Our Well Wishers

Picture